sahypa_banner

Biz hakda

zawod

Asasen hakda

“Mianyang Yasen” enjamlar gurallary Ltd. Hytaýyň ajaýyp ylym we tehnologiýa şäheri Mýanýan şäherinde ýerleşýär.Berlen agaç işläp bejermek gurallarynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, ASASEN-iň ady materikdäki ýokary hilli agaç işläp bejermek buraw öndürijisiniň nyşanyna öwrüldi.Yasasen işe başlan pursatynda ýokary hilli agaçdan ýasalan buraw böleklerini döretmäge we gözleg işlerine ünsi jemläp, çözgütleriň doly toplumyny üpjün edip, dizaýn, önümçilik we özleşdirmek.Bazardaky ýagyş we şemalyň aşagynda enasen elmydama müşderiniň iň ýokary, hiline gönükdirilen, abraýy, ilki bilen hyzmat etmek ýörelgesine eýerýär we hemişe müşderä ünsi jemleýär we müşderiniň islegini kanagatlandyrýar."Kämilligiň nepisligini guruň, agaç ussasynyň gülläp ösmegini üpjün ediň" tehnologiýa ölçeglerine eýerip, bazara kemçilikli önümleriň girmegine ýol bermäň.

“Yasen” -iň ösen CNC işleýiş önümçilik liniýalarynyň we ösen önümçilik tehnologiýalarynyň doly toplumy bar.Kesiji bitiň materialy wolfram poladynyň ultrafin bölejikleri.Highokary takyklyk, oňat berklik, ýiti we geýip bolýan asaseniň esasy aýratynlyklary.

Indi, agaçdan ýasalan buraw bitleri seriýasy, adapterler seriýasy, TCT gaty karbid buraw seriýasy we ş.m.Biziň ähli hyzmatymyz agaç işläp bejermek gurallarynyň töwereginde.Asasen ulaldy we enasen üýtgedi, ýöne şol bir wagtyň özünde enasen hem tejribeli topar döretdi.Dolandyryş derejesi haýsy bolsa-da, ýerine ýetiriji derejesi ýa-da hyzmaty müşderilere klassiki hil we joşgunly hyzmat bilen ähli meseleleri hünär taýdan çözmäge kömek edip biler.Mundan başga-da, kompaniýamyz hünär pelsepesiniň hünär derejesine eýerýär - Hünär, innowasiýa, Hyzmat synpy we dolandyryş maksady - Ilki bilen hil, müşderi has ýokary.Agaç pudagyny ösdürmek üçin iň çydamly hünär taýdan ýokary hilli kesiji bilen üpjün etmek.

Ylmy dolandyryş prosesi

Gözleg we gözleg
Material, tehnologiýa we tehnologiýa esasy nukdaýnazaryndan Yasasen gözleg we ösüş işlerinde gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny we işleýiş teoriýasyny üpjün etmek üçin hünärmen tehniki topary döredýär.

Dizaýn
Toparymyz in engineeringenerçilik tehnologiýasy bilen önüm öndürip, soňra önüm öndürmek bilen R&D üstünliklerini inersener edýär.Hünär, önümçilik usuly we tehnologiýany standartlaşdyrmak önüm öndürmek üçin hünär goldawyny berýär.Bularyň hemmesi taýýar önümiň dizaýn talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Önümçilik
senet standartyny berk ýerine ýetirmek we standart esasynda ökde önümleri öndürmek.Güýçli hil barlanýar we kemçilikli önümleriň bazara çykmagyna ýol bermeýär.

Hünär işlerini berk dolandyrmak
Müşderileriň gyzyklanmalaryna ünsi jemläp, her önüme hil we sungat bermek bilen, işimize ökünmän, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýarys.

Netijeli hyzmat
Saýlanan ulanyjy enasen ynamyň beýanydyr we biziň hyzmatymyz bu ynamy has kämilleşdirmekdir.Kärhananyň işinde hyzmat düşünjesiniň her tarapy kärhana medeniýetini emele getirdi.Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak biziň esasymyzdyr.Müşderiniň kanagatlanmagy biziň baky gözlegimizdir.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak biziň iň ýokary düzgünimiz we müşderiniň ynamyny gazanmak biziň baha berişimizdir.

Agaja üns, şeýle hünärmen
Ylmy pyçak dizaýny we işleýşi.
CNC işleýiş merkezi, önümleriň takyklygyny kepillendirmek üçin bir gezeklik galyplaýyş tehnologiýasyny ulanýar.
Tükenmegine we burawyň merkezi ýagdaýyna gözegçilik etmek.
Elektron palto palto has inçe edýär we kesmegi has päsgelçiliksiz edýär.
Iň ýokary material saýlamasy, ultrafin bölejikleri garyndy kesiji.
Pes temperaturada kümüş süýümli kebşirlemek.
Her önümde gowy iş ediň.
Her ulanyja tüýs ýürekden hyzmat ediň.

Ösen tehnologiýa we ajaýyp däp
“Mianyang Yasen Hardware Tools Co., Ltd.” häzirki zaman ösen tehnologiýany we adaty tehnologiýany birleşdirýän we güýçli tehniki kuwwata we güýçli önümçilik kuwwatyna eýe bolan gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw we hyzmat bilen öňdebaryjy kärhanalaryň biridir.Indi gaty karbid dübel türgenleşik seriýasy, fleýta dübel türgenleşik seriýasy, tygşytly dübel türgenleşik seriýasy, adapter seriýasy we TCT göni bit seriýasy, içgysgynç bit seriýalary we ş.m.Önümlerimiziň hemmesi, önümleriň hilini üpjün etmek we önümleriň aýrylmaz täsirini (güýç we üznüksizlik) etmek üçin nusgawy dizaýna esaslanýan iň täze tehnologiýany kabul etdi.

ASASEN3
ASASEN4

Ygtybarly tehnologiýa we hyzmat
"Pragmatiki - Ösüş - Täzelik - Hil" Yasaseniň iş pelsepesi bolup, enasen ygtybarly tehnologiýa we hyzmat berýän üpjünçi bolmaga çalyşýar.Şol bir wagtyň özünde, ýokary hilli önümler, hünär tehnologiýasy we çyn ýürekden hyzmat etmek arkaly müşderilere bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin esasy bäsdeşlik ukybymyzy ýokarlandyrmak üçin.

Pragmatiki
Müşderä gönükdirilen ösüşi we önümçiligi yzarlamak, müşderini birinji ýerde goýmak we öz borçlarymyzy we jogapkärçiliklerimizi ýerine ýetirmek.

Ösüş
Müşderiniň talaplaryna we bäsdeşligine jogap bermek üçin başarnykly aňy saklamak.

Innowasiýa
Önümleriň we hyzmatlaryň täzeligine yzygiderli energiýa sarp etmek, bazar paýyny we girdeji derejesini gazanmak üçin ösen tehnologiýany ulanmak.

Hil
Qualityokary hilli, müşderileriň ynamyny gazanmak üçin açardyr.Şonuň üçin Yasasen önümçiligiň her minudynda mydama hiline berk gözegçilik edýär.

Güýç jebislikden gelýär
Yhlasly adamlar bütewilik önümini öndürýärler
Harytlaryň bitewiligini öndürip, enasen şol bir gymmatlyklary paýlaşýar.diňe işgärleriň we toparyň niýetleri ýokary hilli önüm öndürip, kanagatlanarly hyzmatlar berip biler.Şeýlelik bilen, kompaniýamyz bu pikiriň üsti bilen ösüş pikirinde agdyklyk edýär we topara we müşderä bilelikde açylmagyna ýol açýan "adamlara gönükdirilen, hil taýdan gönükdirilen we dogruçyl" özüni alyp barş standartyny hödürleýär.

Bu, çalt telekeçilik yhlasy bilen ýaş we başarnykly topar, sebäbi başarnykly ruh geljekdäki mümkinçilikleri aňladýar;şol bir wagtyň özünde, enasen professional we jogapkär topar däl, her kimiň ajaýyp hünär bilimi we yhlasy bar.

ASASEN2

Wineňiş - ýeňiş ýoly
Geljekdäki üstünlik diňe bir netijeliligimize we çözgütleri üpjün etmek ukybymyza bagly bolman, eýsem ynandyrmagymyza hem baglydyr.Asaseniň aşakdaky dört tarapy öz içine alýan gelejek üçin görüş kesgitlemesi:

Müşderiniň iň ýokary mukdary
Müşderiniň üstünligi enaseniň üstünligi, şonuň üçin enasen müşderileriň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýar we müşderilerimize bäsdeşlik ukybyna ýetmäge kömek eder.

Işgärleriň şahsy ösüşi
Kärhana işgärlere aýratyn üstünlik gazanmaga we toparyň janly bolmagyna mümkinçilik berýän gurşawy döredýär.

Kompaniýa güýçli
Şahsylaşdyrylan hyzmaty, halkaralaşma ugruny we göwrümli ösüşi öz içine alýan önümçilik kompaniýasy boluň.

Has gowy geljegi guruň
Durnukly şäher we daşky gurşaw gurmak üçin has uly goşant goşuň.