sahypa_banner

Haryt soraglary

1. Gyranyň çökmegi hadysasy

Sebäp
1. Kesilen pyçak ýiti däl we iki kesilen pyçak deň däl.
2. Buraw merkezi we çyzygyň konsentrasiýasy ölçeglere laýyk gelmeýär.
3. Enjam nädogry pyçak gutaran ýagdaýynda.
4. Tagtany gaýtadan işlemek (artifakt) hereketde.
5. Eplenjiň aýlanmagy we kesiji tizligi gabat gelenok.
6. Adapteriň konsentrasiýasy pes we beýleki tehniki maglumatlar standartlara laýyk däl.

2. Ellips hadysasy

Sebäp
1. Merkez nokady we çeňňek biri-birine gabat gelmeýär ýa-da merkezi nokat ýiti däl.
2. Artefakt buraw wagtynda hereketde.
3. Eplenjiň aýlanmagy we gural iýmit tizligi gabat gelenok.
4. Adapteriň konsentrasiýasy pes we beýleki tehniki maglumatlar standartlara laýyk däl.
5. Içgysgynç maşynyň eplenmesi gowşak ýa-da zaýalanýar.

3. Tüsse ýa-da ýanmak hadysasy

Sebäp:
1. Pyçagyň gyrasy ýiti däl, buraw bitini çalyşmaly.
2. Spiral çukur (çip trubkasy), çipiň erbet aýrylmagyna sebäp boljak dykyzlykdyr.
3. Artifakt (material) çäkden ýokary çyglylyk ýa-da ýelimiň hili gowy däl (esasanam süýüm tagtasy we faner).
4. Gural iýmit tizligi material we çuňluga laýyk gelmeýär.
5. Materiallary gaýtadan işlemek üçin laýyk buraw görnüşini saýlaň.