sahypa_banner

habarlar

Agaç üçin dogry CNC marşrutizatoryny nädip saýlamaly?

Siziň pikiriňizçe, dogry agaç işläp bejermek gurallaryny saýlamak we çykdajylaryň öndürijiligine üns bermekdir.Häzirki wagtda "ASASEN Hardware Cutter", ýokary hilli Hytaýda meşhur gural öndürijileridir.Has gowy Hytaý marşrutizatoryny isleseňiz, göni ASASEN-i saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, bazardaky degirmen kesijileri üç synpa bölmek bolar: adaty, ýokary hilli we ýokary derejeli.Käbir adaty üweýji kesijilerde bir seredişde adaty ýaly görüp boljak gaty ýönekeý gaplamalar bar.Şeýle hem boýag we aç-açan gabykly adaty freze kesijileriniň synpy bar.Bu hili üweýji kesiji, tebigatda adaty bolan ýokary hilli önüme meňzeýär.Saýlanyňyzda seresap bolmaly.Käbir ýokary hilli freze kesijilerinde ýönekeý gaplamalar bar, beýlekilerinde ajaýyp gaplamalar bar.Bu kesiji esasan pyçagyň ýitiligine baglydyr.Umuman aýdanyňda, pyçak näçe açyk bolsa, ussatlyk şonça gowy.Gradeokary derejeli freze kesiji hil taýdan ygtybarly, ýöne gymmat.
Agaçdan işleýän marşrutizator kesiji iki esasy wezipäni ýerine ýetirýär.Olaryň biri, kesijiniň esasy wezipesi bolan şekil we oýmak üçin gyrasy degirmeni ulanmak.Ikinjiden, deşikleri burawlamak ýa-da tabaklarda oýma we freze amallaryny ýerine ýetirmek üçin buraw guraly hökmünde ulanylýar.Geometrik nukdaýnazardan seredeniňde, oýma we degirmen kesiji gutarnykly arassalamak, buraw işleri, hem-de oýma we degirmen amallary üçin gaty möhümdir, esasanam ikinjisi, çipi aýyrmagy has aňsatlaşdyryp biler.

Kesiş diametri boýunça freze kesiji saýlaň:

Kesiş diametri gaýtadan işlenmeli çukuryň ini we materialyň galyňlygy bilen kesgitlenýär.Mysal üçin, ulanyjylar ini 3/4 dýuýmdan uly bolan iş böleklerini kesmek üçin 1/4 dýuým diametrli freze kesiji ulanmaly däldirler.Has uly diametri bolan freze kesiji ulanmak has amalydyr.Şeýle-de bolsa, ýokardaky şertleriň ýerine ýetirilmezligi hem bolup biler we marşrutizatoryň uzyn kesilmegi bilen töwekgelçilik etmek barada karar kabul edilmelidir.Uzyn kesilen marşrutizator ulanmagy karar etseňiz, gurallaryň döwülmegi töwekgelçiligi ýokarlanýar.

Pyçagyň uzynlygyna görä saýlaň:

kesiş gyrasynyň uzynlygy marşrutizatoryň diametrinden üç esse ýokary bolup bilmez.Mysal üçin, 3/8 dýuým marşrutizatoryň iň uzyn uzynlygy 1-1 / 8 dýuýmdan geçmeli däldir.Router öndürijileriniň köpüsi uzyn kesiş gyralaryny üpjün edýär, ýöne adatça uzyn kesiş gyralaryny ulanmak maslahat berilmeýär.

1
2

Iş wagty: Oktýabr-08-2022