sahypa_banner

habarlar

Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri

Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri

1. Hasap gyrasy ýiti däl we iki goluň gyrasy beýiklikde deň däl;
2. Merkezi ujy bilen çeňňegiň arasyndaky merkezlik standartlara laýyk gelmeýär;
3. Maşyn guralynyň eplenjiniň uly akymy bar;
4. Gaýtadan işlenen tabak (iş bölegi) hereket edýär;
5. Epleniň tizligi guralyň iýmit tizligine gabat gelmeýär;
6. Buraw hatarynyň çalt üýtgeýän birleşmesiniň konsentrasiýasy ýokary däl ýa-da beýleki tehniki maglumatlar standartlara laýyk däl.

standart
gaýtadan işlemek

Işlenenden soň elliptik deşik
1. Merkezi ujy tutawaç bilen konsentrik däl ýa-da merkezi ujy ýiti däl;
2. Iş bölegi buraw wagtynda hereket edýär;
3. Epleniň tizligi guralyň iýmit tizligine gabat gelmeýär;
4. Buraw hatarynyň çalt üýtgeýän birleşmesiniň merkezi ýokary däl ýa-da beýleki tehniki maglumatlar standartlara laýyk däl;
5. Setir matkasynyň buraw sütüni gowşak ýa-da zaýalanýar.

Gaýtadan işlemekde çilim çekmegiň we ýanmagyň sebäpleri

 

1. Pyçagyň gyrasy ýiti bolmasa, buraw bitini çalyşyň;
2. Spiral çukur (çip çykaryjy çukur) petiklenýär, netijede çipiň pes çykmagy;
3. Iş bölegi (gaýtadan işleýän material) çyglylygy standartdan ýokary, tagtanyň ýeliminiň mukdary gaty agyr ýa-da ýelimiň hili pes (MDF we faner aýratyn tapawutlanýar)
4. Guralyň iýmit tizligi işlenmeli materialyň görnüşine we buraw çuňlugyna laýyk gelmeýär;
5. Materialy gaýtadan işlemek üçin laýyk buraw görnüşini saýlaň

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Mianyang Yasen Hardware Tools Co., Ltd.” on ýyl bäri “innowasiýa we pragmatizm, öňdebaryjy we telekeçi” ösüş düşünjesine eýerýär we bu ýolda öwrenýär we öňe gidişlik edýär.Agaçdan ýasalan buraw desgalaryna üns beriň we tehnologiýa täzeliklerine çümüň.

Salgysy: Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Mýanýan şäheri
Telefon: +86-816-2406189
Whatsapp : + 86-18148009904
Skype:yasen.drill@hotmail.com


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr